ТРЗ (Payroll) услуги

Услугите за личен състав/ТРЗ включват:

 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях.
 • Изготвяне на длъжностни характеристики.
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.
 • Изготвяне и подаване на уведомленията по чл. 62 от Кодекса на труда към НАП.
 • Изготвяне и администриране на граждански договори.
 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове за служителите.
 • Изготвяне и обработка на заповеди за различните видове отпуск
 • Изготвяне и подаване на ежемесечните декларации обр.1 и обр.6 към НАП.
 • Подаване на данни към НОИ за болнични листове и други видове обезщетения.
 • Изготвяне на различни видове удостоверения, служебни бележки и други към персонала.
 • Изготвяне на справка за задълженията към бюджета във връзка с ведомостите за заплати и гражданските договори.
 • Съдействие за служба по трудова медицина.