Частично фирмено счетоводство

  1. Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
  2. изготвяне на данъчни декларации свързани със:
    – Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
    – Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
    – Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
    – подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)