News

лого на национален осигурителен институт

НОИ обединява всички свои електронни услуги в единен портал

Националният осигурителен институт (НОИ) разработи и внедри Единен портал за електронни услуги (ЕПЕУ). Единният портал вече е достъпен през интернет страницата на НОИ. Той консолидира в себе си всички съществуващи в института платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания. Той е интегриран с централизираните […]

НОИ обединява всички свои електронни услуги в единен портал Read More »

Лого на Национална агенция по приходите

Ползваме 5% отстъпка от данъка

Остават 10 дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 1 април, защото 31 март е неделя, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с

Ползваме 5% отстъпка от данъка Read More »

Лого на Национална агенция по приходите

Не забравяйте да подадете декларациите си по чл. 55 от ЗДДФЛ

До края на януари 2024 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2023 година са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими авансови данъци по

Не забравяйте да подадете декларациите си по чл. 55 от ЗДДФЛ Read More »

Лого на Национална агенция по приходите

Нов списък на стоките с висок фискален риск

От 1 януари 2024 г. влиза в сила Заповед № ЗМФ – 1295/28.12.2023 г. на министъра на финансите, с която се  утвърждава списъкът на стоки с висок фискален риск, с кодове по комбинираната номенклатура на ЕС.  Обръщаме внимание, че от списъка са премахнати групи стоки като мелничарски продукти – брашна, риби и ракообразни, млечни, месни и други продукти,

Нов списък на стоките с висок фискален риск Read More »

лого на национален осигурителен институт

Средният осигурителен доход и средният размер на пенсията растат

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2023 г. е 1490,79 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2022 г. до 31.10.2023 г. е 1423,27 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември

Средният осигурителен доход и средният размер на пенсията растат Read More »

Лого на Национална агенция по приходите

НАП променя номерата по ЗДДС на физически лица

От 1 януари 2024 г. Националната агенция за приходите ще промени служебно идентификационните номера за целите на ДДС на физически лица, регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ.  До тази дата идентификационният номер за целите

НАП променя номерата по ЗДДС на физически лица Read More »

Лого на Национална агенция по приходите

Праговете за деклариране по система Интрастат за 2024г. за търговци

Председателят на НСИ със Заповед № РД-05-707/23.10.2023 г. определи праговете за деклариране по система Интрастат за 2024г.:  Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2024 г. са: Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  е 500,00 лв.    Заповедта е обнародвана в бр.91 на Държавен вестник от 31.10.2023 година. 

Праговете за деклариране по система Интрастат за 2024г. за търговци Read More »

лого на национален осигурителен институт

Средният осигурителен доход за август е 1431,68 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2023 г. е 1431,68 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г. е 1400,41 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември

Средният осигурителен доход за август е 1431,68 лева Read More »

Лого на Национална агенция по приходите

НАП внедри нова услуга за справки от регистрирани по Закона за ДДС

От началото на октомври 2023 г. заработи нова електронна услуга, с която се предоставя информация за упражнено право на данъчен кредит от получател във връзка с корекция на начислен данък по чл. 126б от Закона за ДДС.Е-услугата предоставя възможност на регистрирано по ЗДДС лице – доставчик да получи информация за начина на отразяване на издаден

НАП внедри нова услуга за справки от регистрирани по Закона за ДДС Read More »

Лого на Национална агенция по приходите

Нови банкови сметки на НАП в сила от 01.10.2023

От 01.10.2023 година Националната агенция по приходите /НАП/ има нови банкови сметки за плащане на задължения към бюджета. Старите банкови сметки са закрити. Новите сметки за плащане са със следните данни: IBAN: BG88 BNBG 9661 8000 1950 01 IBAN: BG97 BNBG9661 8000 1120 01 IBAN: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01 IBAN: BG65 BNBG 9661

Нови банкови сметки на НАП в сила от 01.10.2023 Read More »

Scroll to Top